รายการแบบหล่นลง

บางข้อความแจ้งเตือนและนำไปใช้เฉพาะกับกล่องคำสั่งผสมที่ประกอบด้วยรายการแบบหล่นลง เมื่อรายการแบบหล่นลงถูกเปิด หรือปิด หน้าต่างหลักของกล่องคำสั่งผสมได้รับการแจ้งเตือนในรูปของข้อความWM_COMMAND ถ้ามีการเปิด รายการคำสูงใบสั่งของwParamเป็นCBN_DROPDOWN ถ้ารายการถูกปิด เป็นCBN_CLOSEUP.

โปรแกรมประยุกต์สามารถเปิดรายการของกล่องคำสั่งผสมแบบหล่นลงหรือกล่องรายการแบบหล่นลง โดยใช้ข้อความCB_SHOWDROPDOWN คุณสามารถกำหนดว่า รายการถูกเปิด โดยใช้ข้อความCB_GETDROPPEDSTATEและสามารถกำหนดพิกัดของรายการแบบหล่นลง โดยใช้ข้อความCB_GETDROPPEDCONTROLRECT แอปพลิเคชันสามารถเพิ่มความกว้างของรายการแบบหล่นลง โดยใช้ข้อความCB_SETDROPPEDWIDTH.

Index