CBN_EDITCHANGE

ส่งข้อความแจ้งเตือน CBN_EDITCHANGE หลังจากที่ผู้ใช้ได้ทำการกระทำที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนควบคุมแก้ไขของกล่องคำสั่งผสม แตกต่างจากข้อความแจ้งเตือน CBN_EDITUPDATE นี้ข้อความแจ้งเตือนถูกส่งหลังจากระบบการปรับปรุงหน้าจอ หน้าต่างหลักของกล่องคำสั่งผสมได้รับข้อความแจ้งเตือนนี้ผ่านทางข้อความ WM_COMMAND.

CBN_EDITCHANGE idComboBox = (int) LOWORD(wParam)  / / รหัสของคำสั่งผสมกล่อง hwndComboBox = lParam (HWND)        / / จัดการกล่องคำสั่งผสม 
 

หมายเหตุ

ถ้ากล่องคำสั่งผสมมีลักษณะ CBS_DROPDOWNLIST ข้อความแจ้งเตือนนี้ไม่เกิดขึ้น.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของกล่องคำสั่งผสมข้อความของกล่องคำสั่งผสม CBN_EDITUPDATE, WM_COMMAND

Index