Iba na správu okien

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

Systém Windows NT, verzia 5.0 a novším

Iba na správu okno umožňuje odosielanie a prijímanie správ. To nie je viditeľný, nemá žiadne poradie vykresľovania, nedá sa enumerovať a ale nepoberá finančnú vysielanie správ. Okno jednoducho odosiela správy.

Vytvoriť iba na správu okna zadať HWND_MESSAGE konštanta alebo rukoväť na existujúcu iba na správu okien hWndParent parameter CreateWindowEx funkcie. Môžete tiež zmeniť existujúceho okna iba na správu okna zadaním HWND_MESSAGE v hWndNewParent parameter SetParent funkcie.

Nájsť iba na správu systému windows určiť HWND_MESSAGE hwndParent parameter FindWindowEx funkcie. Okrem toho FindWindowEx vyhľadávanie iba na správu systému windows, ako aj najvyššej úrovne systému windows parametre hwndParent a hwndChildAfter li NULL.

Index