Zobrazenie kontextovej ponuke

Funkcia znázornené v nasledujúcom príklade zobrazí sa kontextová ponuka.

Žiadosť obsahuje ponuku zdroj označený reťazec „ShortcutExample. ” Panel s ponukami jednoducho obsahuje názov ponuky. Aplikácia používa funkciu TrackPopupMenu zobrazíte menu priradené túto položku ponuky. (Ponukami samotný nie je zobrazený preto TrackPopupMenu vyžaduje rukoväť ponuky, vedľajšia ponuka alebo v kontextovej ponuke.)

Neplatný APIENTRY DisplayContextMenu(HWND hwnd, POINT pt) {HMENU hmenu;      / / najvyššej úrovne menu HMENU hmenuTrackPopup; / / kontextovej ponuke / / zaťaženie zdrojov ponuky. 
 
  Ak ((hmenu = LoadMenu (hinst, "ShortcutExample")) == NULL) návratu; 
 
  / / TrackPopupMenu nemôže zobraziť ponukami tak získať / / rukoväť prvého kontextovej ponuky. 
 
  hmenuTrackPopup = GetSubMenu (hmenu, 0); 
 
  / / Zobraziť kontextovú ponuku. Sledovať myši / / tlačidlo. 
 
  TrackPopupMenu (hmenuTrackPopup, TPM_LEFTALIGN | TPM_RIGHTBUTTON, pt.x, pt.y, 0, hwnd, NULL); 
 
  / / Zničiť menu. 
 
  DestroyMenu(hmenu); 
} 
 

Index