Načítanie prostriedku tabuľky akcelerátora

Aplikácie načte prostriedok akcelerátora tabuľky volaní funkcie LoadAccelerators a špecifikujúci popisovač inštancie uplatňovanie ktorých spustiteľný súbor obsahuje zdroja a názov alebo identifikátor prostriedku. LoadAccelerators tabuľke vybratý prístupový kláves načíta do pamäte a vráti rúčka akcelerátora tabuľky.

Žiadosť možno načítať prostriedok akcelerátora tabuľky v ľubovoľnom čase. Obvykle so závitmi jednej aplikácie načte svoju tabuľku akcelerátora pred vstupom do jeho hlavným posolstvom slučky. Aplikácia, ktorá používa viacnásobných vlákien zvyčajne načíta akcelerátora tabuľky zdroj pre vlákno pred vstupom do správy vedenia pre vlákno. Aplikácia alebo vlákna môžu používať aj viacero tabuliek akcelerátora, každý spojené s oknom najmä pri uplatňovaní. Takáto žiadosť by zaťaženie akcelerátora tabuľky pre okno zakaždým, keď používateľ aktivuje okno. Ďalšie informácie o závity nájdete procesov a podprocesov.

Index