Inicializuje sa Text medzipamäte

Aplikáciu môžete inicializovať alebo inicializuje ovládací prvok úpravy textu medzipamäte volaním funkcie SetDlgItemText . Aplikáciu môžete načítať obsah textu medzipamäte volaním funkcie GetDlgItemText.

Index