Vytvorenie tlačidlo mimo dialógového okna

Nasledovný príklad ukazuje spôsob použitia funkcie CreateWindow vytvoriť predvolené tlačidlo push.

 hwndButton = CreateWindow ("Tlačidlo", / / Preddefinované triedy "OK", / / tlačidlo textu WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_DEFPUSHBUTTON, / / štýly / / veľkosť a umiestnenie hodnoty sú uvedené výslovne, pretože / / CW_USEDEFAULT konštanta poskytuje nulové hodnoty pre tlačidlá. 
    10 / / počiatočný x umiestnite 10, / / starting zvislo 100, / / tlačidlo šírka 100, / / tlačidlo výška hwnd / / rodičovské okno má hodnotu NULL, / / nijaké menu (HINSTANCE) GetWindowLong (hwnd GWL_HINSTANCE), NULL);      / / ukazovateľ nie sú potrebné 
 

Index