Crearea acceleratoare pentru atributele fonturilor

Exemplul din această sec?iune arată cum să efectuați următoarele activități:

Aceste sarcini sunt demonstrate în contextul de o aplicație care include un meniu de caractere și accelerators corespunzătoare, care permite utilizatorului să selectați atributele fontul curent.

Partea următoare a unui fișier de definiție resurse definește meniul de caractere și tabelul asociat accelerator. Rețineți că elementele de meniu Arată taste accelerator și că fiecare accelerator are același identificator ca sa elementul de meniu asociate.

# include lt;windows.h > # include "acc.h" MainMenu meniul {POPUP "& caracterul" {MENUITEM "& Regular\tF5", IDM_REGULAR MENUITEM "& Bold\tCtrl + B", IDM_BOLD MENUITEM "& Italic\tCtrl +", IDM_ITALIC MENUITEM "& Underline\tCtrl + U", IDM_ULINE}
} ACCELERATOARELE FontAccel {VK_F5, IDM_REGULAR, VIRTKEY "B", IDM_BOLD, CONTROL, VIRTKEY "I", IDM_ITALIC, CONTROL, VIRTKEY "U", IDM_ULINE, CONTROL, VIRTKEY} 

 

Următoarele secțiuni din fișierul sursă aplicației arată cum să pună în aplicare acceleratoare.

HWND hwndMain;   // handle to main window 
HANDLE hinstAcc;  // handle to application instance 
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hinst, HINSTANCE hinstPrev, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) 
{ 
  MSG msg;      // application messages 
  HACCEL haccel;   // handle to accelerator table 
 
  // Perform the initialization procedure. 
 
  // Create a main window for this application instance. 
 
  hwndMain = CreateWindowEx(0L, "MainWindowClass", 
    "Sample Application", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, 
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, 
    hinst, NULL ); 
 
  // If a window cannot be created, return "failure." 
 
  if (!hwndMain) 
    return FALSE; 
 
  // Make the window visible and update its client area. 
 
  ShowWindow(hwndMain, nCmdShow); 
  UpdateWindow(hwndMain); 
 
  // Load the accelerator table. 
 
  haccel = LoadAccelerators(hinstAcc, "FontAccel"); 
  if (haccel == NULL) 
    HandleAccelErr(ERR_LOADING);   // application defined 
 
  // Get and dispatch messages until a WM_QUIT message is 
  // received. 
 
  while (GetMessage(&msg, NULL, NULL, NULL)) 
  { 
    // Check for accelerator keystrokes. 
 
    if (!TranslateAccelerator( 
        hwndMain,   // handle to receiving window 
        haccel,    // handle to active accelerator table 
        &msg))     // address of message data 
    {
      TranslateMessage(&msg); 
      DispatchMessage(&msg); 
    } 
  } 
  return msg.wParam; 
} 
 
LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND hwndMain, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  BYTE fbFontAttrib;    // array of font-attribute flags 
  static HMENU hmenu;    // handle to main menu 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_CREATE: 
 
      // Add a check mark to the Regular menu item to 
      // indicate that it is the default. 
 
      hmenu = GetMenu(hwndMain); 
      CheckMenuItem(hmenu, IDM_REGULAR, MF_BYCOMMAND | 
        MF_CHECKED); 
      return 0; 
 
    case WM_COMMAND: 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        // Process the accelerator and menu commands. 
 
        case IDM_REGULAR: 
        case IDM_BOLD: 
        case IDM_ITALIC: 
        case IDM_ULINE: 
 
          // GetFontAttributes is an application-defined 
          // function that sets the menu-item check marks 
          // and returns the user-selected font attributes. 
 
          fbFontAttrib = GetFontAttributes( 
            (BYTE) LOWORD(wParam), hmenu); 
 
          // SetFontAttributes is an application-defined 
          // function that creates a font with the 
          // user-specified attributes the font with 
          // the main window's device context. 
 
          SetFontAttributes(fbFontAttrib); 
          break; 
 
        default: 
          break; 
      } 
      break; 
 
      // Process other messages. 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwndMain, uMsg, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 

Index