Crearea acceleratoare de utilizator-editabile

Acest exemplu vă arată cum să construiască o casetă de dialog care permite utilizatorului de a schimba accelerator asociate cu un element de meniu. Caseta de dialog constă dintr-o casetă combo care con?in elemente de meniu, o casetă combo care conțin numele de chei și casetele de selectare, alt, tastele ctrl și shift. Ilustrația următoare afișează caseta de dialog.

Următorul exemplu arată cum caseta de dialog este definită în fișierul definiție resurse.

EdAccelBox DIALOG 5, 17, 193, 114 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION CAPTION "Editare acceleratoare" începe COMBOBOX IDD_MENUITEMS, 10, 22, 52, 53, CBS_SIMPLE | CBS_SORT | WS_VSCROLL | 
            WS_TABSTOP CONTROL "Control", IDD_CNTRL, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 76, 35, 40, 10 CONTROL "Alt", IDD_ALT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 76, 48, 40, 10 CONTROL "Schimbare", IDD_SHIFT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 76, 61, 40, 10 COMBOBOX IDD_KEYSTROKES, 124, 22, 58, 58, CBS_SIMPLE | CBS_SORT | WS_VSCROLL | 
            WS_TABSTOP PUSHBUTTON "Ok", IDOK, 43, 92, 40, 14 PUSHBUTTON "Anulare", IDCANCEL, 103, 92, 40, 14 LTEXT "selectați articol:" 101, 10, 12, 43, 8 LTEXT "selectați Keystroke:", 102, 123, 12, 60, sfârșitul 8 

 

Aplicației bara de meniu conține un submeniu caractere ale căror elemente au acceleratoare asociate acestora.

MainMenu meniul POPUP {"amp;Caracterul"{MENUITEM" & Regular\tF5 ", IDM_REGULAR MENUITEM" & Bold\tCtrl + B ", IDM_BOLD MENUITEM" & Italic\tCtrl + ", IDM_ITALIC MENUITEM" & Underline\tCtrl + U ", IDM_ULINE}
} ACCELERATOARELE FontAccel {VK_F5, IDM_REGULAR, VIRTKEY "B", IDM_BOLD, CONTROL, VIRTKEY "I", IDM_ITALIC, CONTROL, VIRTKEY "U", IDM_ULINE, CONTROL, VIRTKEY} 

 

Valorile de element meniu pentru șablonul de meniu sunt constante definite după cum urmează în aplicației antet Fișier.

# define IDM_REGULAR 1100
# define IDM_BOLD 1200
# define IDM_ITALIC 1300
# define IDM_ULINE 1400

Caseta de dialog utilizează o matrice structurilor definite de aplicarea VKEY, fiecare conținând un șir de taste-text și un șir de accelerator text. Când caseta de dialog este creat, se încarcă matrice și adaugă fiecare șir de taste-text a casetei combotaste selectați. Când utilizatorul face clic pe butonul OK , caseta de dialog caută șirul keystroke-textul selectat și preia șirul accelerator-text corespunzătoare. Caseta de dialog adaugă șirul accelerator-text la textul elementului de meniu care utilizatorul selectat. Următorul exemplu arată matrice de structurile VKEY :

/ / VKey căutare suport # define MAXKEYS 25 typedef struct _VKEYS {char * pKeyName; 
  char * pKeyString; 
} VKEYS; 
 
VKEYS vkeys [MAXKEYS] = {"BkSp", "Înapoi spațiu", "PgUp", "Page Up", "PgDn", "Page Down", "Sfârșitul", "Sfârșitul", "Home", "Home", "Lft", "Stânga", "Sus", "Sus", "Rgt", "Dreapta", "Dn", "Jos", "Ins", "Inserare", "Del", "Șterge", "Mult", "Multiplica", "Add", "Add", "Sub", "Scădere", "DecPt", "Punctul zecimal", "Div", "Divizare", "F2", "F2", "F3", "F3", "F5", "F5", "F6", "F6", "F7", "F7", "F8", "F8", "F9", "F9", "F11", "F11", "F12", "F12"} 

 

Caseta de dialog Inițializare procedura completează casetele combo Selectați articol și Selectați taste . După ce utilizatorul selectează un element de meniu și asociate accelerator, caseta de dialog analizează controalele din caseta de dialog pentru a obține selecție a utilizatorului, actualizează textul elementului de meniu, și apoi creează un nou tabel accelerator care conține accelerator noi definite de utilizator. Următorul exemplu afișează caseta de dialog procedura. Rețineți că trebuie să ini?ializa?i hwndMain în dumneavoastră fereastra procedură.

 // Global variables 
 
HWND hwndMain;   // handle to main window 
HACCEL haccel;   // handle to accelerator table 
 
// Dialog-box procedure 
 
BOOL CALLBACK EdAccelProc(HWND hwndDlg, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  int nCurSel;      // index of list box item 
  UINT idItem;      // menu-item identifier 
  UINT uItemPos;     // menu-item position 
  UINT i, j = 0;     // loop counters 
  static UINT cItems;   // count of items in menu 
  char szTemp[32];    // temporary buffer 
  char szAccelText[32];  // buffer for accelerator text 
  char szKeyStroke[16];  // buffer for keystroke text 
  static char szItem[32]; // buffer for menu-item text 
  HWND hwndCtl;      // handle to control window 
  static HMENU hmenu;   // handle to "Character" menu 
  PCHAR pch, pch2;    // pointers for string copying 
  WORD wVKCode;      // accelerator virtual-key code 
  BYTE fAccelFlags;    // fVirt flags for ACCEL structure 
  LPACCEL lpaccelNew;   // address of new accelerator table 
  HACCEL haccelOld;    // handle to old accelerator table 
  int cAccelerators;   // number of accelerators in table 
  static BOOL fItemSelected = FALSE; // item selection flag 
  static BOOL fKeySelected = FALSE; // key selection flag 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_INITDIALOG: 
 
      // Get the handle to the menu-item combo box. 
 
      hwndCtl = GetDlgItem(hwndDlg, IDD_MENUITEMS); 
 
      // Get the handle to the Character submenu and
      // count the number of items it has. In this example, 
      // the menu has position 0. You must alter this value 
      // if you add additional menus. 
      hmenu = GetSubMenu(GetMenu(hwndMain), 0); 
      cItems = GetMenuItemCount(hmenu); 
 
      // Get the text of each item, strip out the '&' and 
      // the accelerator text, and add the text to the 
      // menu-item combo box. 
 
      for (i = 0; i < cItems; i++) 
      { 
        if (!(GetMenuString(hmenu, i, szTemp, 
            sizeof(szTemp), MF_BYPOSITION))) 
          continue; 
        for (pch = szTemp, pch2 = szItem; *pch != '\0'; ) 
        { 
          if (*pch != '&') 
          { 
            if (*pch == '\t') 
            { 
              *pch = '\0'; 
              *pch2 = '\0'; 
            } 
            else *pch2++ = *pch++; 
          } 
          else pch++; 
        } 
        SendMessage(hwndCtl, CB_ADDSTRING, 0, 
          (LONG) (LPSTR) szItem); 
      } 
 
      // Now fill the keystroke combo box with the list of 
      // keystrokes that will be allowed for accelerators. 
      // The list of keystrokes is in the application-defined 
      // structure called "vkeys". 
 
      hwndCtl = GetDlgItem(hwndDlg, IDD_KEYSTROKES); 
      for (i = 0; i < MAXKEYS; i++) 
      {
        SendMessage(hwndCtl, CB_ADDSTRING, 0, 
          (LONG) (LPSTR) vkeys[i].pKeyString); 
      }
 
      return TRUE; 
 
    case WM_COMMAND: 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        case IDD_MENUITEMS: 
 
          // The user must select an item from the combo 
          // box. This flag is checked during IDOK
          // processing to be sure a selection was made. 
 
          fItemSelected = TRUE; 
          return 0; 
 
        case IDD_KEYSTROKES: 
 
          // The user must select an item from the combo
          // box. This flag is checked during IDOK
          // processing to be sure a selection was made. 
 
          fKeySelected = TRUE; 
 
          return 0; 
 
        case IDOK: 
 
          // If the user has not selected a menu item 
          // and a keystroke, display a reminder in a 
          // message box. 
 
          if (!fItemSelected || !fKeySelected) 
          { 
            MessageBox(hwndDlg, 
              "Item or key not selected.", NULL, 
              MB_OK); 
            return 0; 
          } 
 
          // Determine whether the CTRL, ALT, and SHIFT 
          // keys are selected. Concatenate the 
          // appropriate strings to the accelerator- 
          // text buffer, and set the appropriate 
          // accelerator flags. 
 
          szAccelText[0] = '\0'; 
          hwndCtl = GetDlgItem(hwndDlg, IDD_CNTRL); 
          if (SendMessage(hwndCtl, BM_GETCHECK, 0, 0) == 1) 
          { 
            lstrcat(szAccelText, "Ctl+"); 
            fAccelFlags |= FCONTROL; 
          } 
          hwndCtl = GetDlgItem(hwndDlg, IDD_ALT); 
          if (SendMessage(hwndCtl, BM_GETCHECK, 0, 0) == 1) 
          { 
            lstrcat(szAccelText, "Alt+"); 
            fAccelFlags |= FALT; 
          } 
          hwndCtl = GetDlgItem(hwndDlg, IDD_SHIFT); 
          if (SendMessage(hwndCtl, BM_GETCHECK, 0, 0) == 1) 
          { 
            lstrcat(szAccelText, "Shft+"); 
            fAccelFlags |= FSHIFT; 
          } 
 
          // Get the selected keystroke, and look up the 
          // accelerator text and the virtual-key code 
          // for the keystroke in the vkeys structure. 
 
          hwndCtl = GetDlgItem(hwndDlg, IDD_KEYSTROKES); 
          nCurSel = (int) SendMessage(hwndCtl, 
            CB_GETCURSEL, 0, 0); 
          SendMessage(hwndCtl, CB_GETLBTEXT, 
            nCurSel, (LONG) (LPSTR) szKeyStroke); 
          for (i = 0; i < MAXKEYS; i++) 
          { 
            if(lstrcmp(vkeys[i].pKeyString, szKeyStroke) 
              == 0) 
            { 
              lstrcpy(szKeyStroke, vkeys[i].pKeyName); 
              break; 
            } 
          } 
 
          // Concatenate the keystroke text to the 
          // "Ctl+","Alt+", or "Shft+" string. 
 
          lstrcat(szAccelText, szKeyStroke); 
 
          // Determine the position in the menu of the 
          // selected menu item. Menu items in the 
          // "Character" menu have positions 0,2,3, and 4. 
 
          if (lstrcmp(szItem, "Regular") == 0) 
            uItemPos = 0; 
          else if (lstrcmp(szItem, "Bold") == 0) 
            uItemPos = 2; 
          else if (lstrcmp(szItem, "Italic") == 0) 
            uItemPos = 3; 
          else if (lstrcmp(szItem, "Underline") == 0) 
            uItemPos = 4; 
 
          // Get the string that corresponds to the 
          // selected item. 
 
          GetMenuString(hmenu, uItemPos, szItem, 
            sizeof(szItem), MF_BYPOSITION); 
 
          // Append the new accelerator text to the 
          // menu-item text. 
 
          for (pch = szItem; *pch != '\t'; pch++); 
            ++pch; 
 
          for (pch2 = szAccelText; *pch2 != '\0'; pch2++) 
            *pch++ = *pch2; 
          *pch = '\0'; 
 
          // Modify the menu item to reflect the new 
          // accelerator text. 
 
          idItem = GetMenuItemID(hmenu, uItemPos); 
          ModifyMenu(hmenu, idItem, MF_BYCOMMAND | 
            MF_STRING, idItem, szItem); 
 
          // Reset the selection flags. 
 
          fItemSelected = FALSE; 
          fKeySelected = FALSE; 
 
          // Save the current accelerator table. 
 
          haccelOld = haccel; 
 
          // Count the number of entries in the current 
          // table, allocate a buffer for the table, and 
          // then copy the table into the buffer. 
 
          cAccelerators = CopyAcceleratorTable( 
            haccelOld, NULL, 0); 
          lpaccelNew = (LPACCEL) LocalAlloc(LPTR, 
            cAccelerators * sizeof(ACCEL)); 
 
          if (lpaccelNew != NULL) 
          {
            CopyAcceleratorTable(haccel, lpaccelNew, 
              cAccelerators); 
          }
 
          // Find the accelerator that the user modified 
          // and change its flags and virtual-key code 
          // as appropriate. 
 
          for (i = 0; (lpaccelNew[i].cmd == 
                (WORD) idItem) 
              && (i < (UINT) cAccelerators); i++) 
          { 
            lpaccelNew[i].fVirt = fAccelFlags; 
            lpaccelNew[i].key = wVKCode; 
          } 
 
          // Create the new accelerator table, and 
          // destroy the old one. 
 
          DestroyAcceleratorTable(haccelOld); 
          haccel = CreateAcceleratorTable(lpaccelNew, 
            cAccelerators); 
 
          // Destroy the dialog box. 
 
          EndDialog(hwndDlg, TRUE); 
          return 0; 
 
        case IDCANCEL: 
          EndDialog(hwndDlg, TRUE); 
          return TRUE; 
 
        default: 
          break; 
      } 
    default: 
      break; 
  } 
  return FALSE; 
} 
 

Index