Klasy globalnej aplikacji

Klasa globalnego aplikacji jest klasą okno zarejestrowane przez plik wykonywalny lub dołączanej biblioteki (DLL dostępny dla wszystkich innych modułów w procesie). Na przykład biblioteka DLL może wywołać funkcję RegisterClassEx , aby zarejestrować klasy okna, który definiuje formant niestandardowy jako klasa globalnego aplikacji tak, aby w procesie, który ładuje bibliotekę DLL można utworzyć wystąpienia formantu niestandardowego.

Systemu Windows NT: Aby utworzyć klasę, która może być używana w każdy proces, utworzyć klasy okna w bibliotece DLL i załadować biblioteki DLL w każdym procesie. Załadować biblioteki DLL w każdy proces, dodaj jego nazwę na wartość AppInit_DLLs w następującym kluczu rejestru

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Gdy rozpoczyna się proces, system ładuje określonej biblioteki DLL w kontekście procesu nowo uruchomiona przed wywołaniem jego funkcji punktu wejścia. Biblioteka DLL musi zarejestrować klasy podczas jego inicjowania i określić styl CS_GLOBALCLASS. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Klasy stylów.

Aby usunąć klasę globalną aplikacji i zwolnić pamięci masowej powiązanej z nim, należy użyć funkcji UnregisterClass.

Index