EM_HIDESELECTION

Wiadomość EM_HIDESELECTION ukrywa lub pokazuje zaznaczenia w formancie edycji wzbogaconej.

EM_HIDESELECTION wParam = fHide (WPARAM) (wartość logiczna); 
fikcyjnymi = fChangeStyle (FIKCYJNYMI) (wartość logiczna) 

 

Parametry

fHide
Wartość określająca, czy ukryć lub pokazać zaznaczenia. Jeśli ten parametr jest równy zero, wyświetlany jest zaznaczenie. W przeciwnym wypadku jest ukryty, zaznaczenie.
fChangeStyle
Wartość określająca, czy zmienić styl okna ES_NOHIDESEL formantu. Jeśli ten parametr jest równy zero, zaznaczenie jest tymczasowo pokazane lub ukryte. W przeciwnym razie zostanie zmieniony styl.

Jeśli ten parametr jest różna od zera, a formant ma fokus, zaznaczenie jest ukryta lub wykazane odpowiednio.

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości