MENUITEMTEMPLATEHEADER

Struktura MENUITEMTEMPLATEHEADER określa nagłówek dla szablonu menu. Szablon pełne menu składa się z nagłówka i jednej lub kilku list elementu menu.

element TypeDef struct {/ / mith program WORD numer_wersji;   / / numer wersji; musi być zerowym przesunięciem WORD;          / / przesunięcie pierwszego MENUITEMTEMPLATE struktura} MENUITEMTEMPLATEHEADER 

 

Członkowie

numer_wersji
Określa numer wersji. Ten element musi być równe zero.
przesunięcie
Określa przesunięcie w bajtach, od końca nagłówka. Lista pozycji menu zaczyna się od tego przesunięcia. Zazwyczaj członek ten wynosi zero i listy elementu menu następuje natychmiast po nagłówku.

Uwagi

Jeden lub więcej struktur MENUITEMTEMPLATE połączone tworzą listy pozycji menu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie menu, Menu struktur, LoadMenuIndirect, MENUITEMTEMPLATE

Index