Symulowanie pola wyboru w Menu

Ten temat zawiera przykład pokazujący jak zasymulować pola wyboru w menu. Przykład zawiera menu znak, którego elementy umożliwiają użytkownikowi ustawić pogrubienie, kursywa i podkreślenie atrybuty danej czcionki. Gdy atrybut czcionki obowiązuje, znacznik wyboru jest wyświetlana w polu wyboru obok odpowiedniego elementu menu; w przeciwnym razie puste pole wyboru jest wyświetlane obok elementu.

Przykład zastępuje domyślną mapę bitową znacznik wyboru dwie mapy bitowe: bitmapy z zaznaczone pole i bitmapy z puste pole. Bitmapy zaznaczone pola wyboru jest wyświetlany obok elementu menu pogrubienie, kursywa lub podkreślenie, gdy atrybut znacznika wyboru towaru jest ustawiony na MF_CHECKED. Mapa bitowa niezaznaczone lub puste pole wyboru jest wyświetlany, gdy atrybut znacznika wyboru jest ustawiona na MF_UNCHECKED.

System udostępnia wstępnie zdefiniowane bitmapy, zawierający obrazy używane dla pól wyboru i przycisków opcji. Przykład izolatów pola wyboru zaznaczone, jak i puste, kopiuje je do dwóch oddzielnych bitmapy, a następnie używa ich jako bitmapy zaznaczone, jak i niezaznaczone dla elementów w menu znak.

Aby pobrać dojścia do mapy bitowej zdefiniowanych w systemie pole, przykładzie wywołuje LoadBitmap funkcji, określając wartość NULL jako parametr wystąpienie hInstance i OBM_CHECKBOXES jako parametr lpBitmapName . Ponieważ obrazy bitmapowe są tego samego rozmiaru, przykład można wyodrębnić je dzieląc wysokość i szerokość bitmapy przez liczbę obrazów w jej wiersze i kolumny.

Następujące części pliku definicji zasobów pokazuje, jak zdefiniowano elementów menu w menu znak. Należy zauważyć, że żadnych atrybutów czcionki w efekcie początkowo są tak atrybut znacznik wyboru dla elementu regularnych jest ustawiony na sprawdzonej, a domyślnie ustawiony jest atrybut znacznika wyboru pozostałe elementy jej źródłem jest niesprawdzony.

# include "men3.h" MainMenu MENU PODRĘCZNEGO rozpocząć "amp;Znak"Rozpocznij MENUITEM"& regularne", IDM_REGULAR, SPRAWDZANE MENUITEM SEPARATOR MENUITEM"& pogrubienie", IDM_BOLD MENUITEM"& kursywa", IDM_ITALIC MENUITEM"& podkreślenie", IDM_ULINE koniec koniec 

 

Poniżej przedstawiono istotne zawartość pliku nagłówka aplikacji.

/ / Identyfikatory elementu menu # define IDM_REGULAR 0x1 # define IDM_BOLD 0x2 # define IDM_ITALIC 0x4 # define IDM_ULINE b0x8 / / znacznik wyboru flagi # define CHECK 1 # zdefiniować ODZNACZ 2 / / Font atrybut Maska # zdefiniować ATTRIBMASK 0xe / / Function prototypy LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); 
HBITMAP GetMyCheckBitmaps(UINT); 
CheckOrUncheckMenuItem BAJT (BAJT, HMENU) 

 

W poniższym przykładzie przedstawiono części procedury okna, które utworzyć mapy bitowe znacznik wyboru; Ustaw atrybut znacznika wyboru elementów menu pogrubienie, kursywa i podkreślenie; i zniszczyć bitmapy znacznik wyboru.

LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND hwndMain, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
 
  static HBITMAP hbmpCheck;  // handle to checked bitmap  
  static HBITMAP hbmpUncheck; // handle to unchecked bitmap 
  static HMENU hmenu;     // handle to main menu     
  BYTE fbFontAttrib;     // font-attribute flags    
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_CREATE: 
 
      // Call the application-defined GetMyCheckBitmaps 
      // function to get the predefined checked and 
      // unchecked check box bitmaps. 
 
      hbmpCheck = GetMyCheckBitmaps(CHECK); 
      hbmpUncheck = GetMyCheckBitmaps(UNCHECK); 
 
      // Set the checked and unchecked bitmaps for the menu 
      // items. 
 
      hmenu = GetMenu(hwndMain); 
      SetMenuItemBitmaps(hmenu, IDM_BOLD, MF_BYCOMMAND, 
        hbmpUncheck, hbmpCheck); 
      SetMenuItemBitmaps(hmenu, IDM_ITALIC, MF_BYCOMMAND, 
        hbmpUncheck, hbmpCheck); 
      SetMenuItemBitmaps(hmenu, IDM_ULINE, MF_BYCOMMAND, 
        hbmpUncheck, hbmpCheck); 
 
      return 0; 
 
    case WM_COMMAND: 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        // Process the menu commands. 
 
        case IDM_REGULAR: 
        case IDM_BOLD: 
        case IDM_ITALIC: 
        case IDM_ULINE: 
 
          // CheckOrUncheckMenuItem is an application- 
          // defined function that sets the menu item 
          // check marks and returns the user-selected 
          // font attributes. 
 
          fbFontAttrib = CheckOrUncheckMenuItem( 
            (BYTE) LOWORD(wParam), hmenu); 
 
          // Set the font attributes. 
 
          return 0; 
 
        // Process other command messages. 
 
        default: 
          break; 
      } 
 
      break; 
 
    // Process other window messages. 
 
    case WM_DESTROY: 
 
      // Destroy the checked and unchecked bitmaps. 
 
      DeleteObject(hbmpCheck); 
      DeleteObject(hbmpUncheck); 
 
      PostQuitMessage(0); 
      break; 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwndMain, uMsg, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 
HBITMAP GetMyCheckBitmaps(UINT fuCheck) 
{ 
  COLORREF crBackground; // background color         
  HBRUSH hbrBackground;  // background brush         
  HBRUSH hbrTargetOld;  // original background brush     
  HDC hdcSource;     // source device context       
  HDC hdcTarget;     // target device context       
  HBITMAP hbmpCheckboxes; // handle to check-box bitmap    
  BITMAP bmCheckbox;   // structure for bitmap data     
  HBITMAP hbmpSourceOld; // handle to original source bitmap 
  HBITMAP hbmpTargetOld; // handle to original target bitmap 
  HBITMAP hbmpCheck;   // handle to check-mark bitmap    
  RECT rc;        // rectangle for check-box bitmap  
  WORD wBitmapX;     // width of check-mark bitmap    
  WORD wBitmapY;     // height of check-mark bitmap    
 
  // Get the menu background color and create a solid brush 
  // with that color. 
 
  crBackground = GetSysColor(COLOR_MENU); 
  hbrBackground = CreateSolidBrush(crBackground); 
 
  // Create memory device contexts for the source and 
  // destination bitmaps. 
 
  hdcSource = CreateCompatibleDC((HDC) NULL); 
  hdcTarget = CreateCompatibleDC(hdcSource); 
 
  // Get the size of the the system default check-mark bitmap and 
  // create a compatible bitmap of the same size. 
 
  wBitmapX = GetSystemMetrics(SM_CXMENUCHECK); 
  wBitmapY = GetSystemMetrics(SM_CYMENUCHECK); 
 
  hbmpCheck = CreateCompatibleBitmap(hdcSource, wBitmapX, 
    wBitmapY); 
 
  // Select the background brush and bitmap into the target DC. 
 
  hbrTargetOld = SelectObject(hdcTarget, hbrBackground); 
  hbmpTargetOld = SelectObject(hdcTarget, hbmpCheck); 
 
  // Use the selected brush to initialize the background color 
  // of the bitmap in the target device context. 
 
  PatBlt(hdcTarget, 0, 0, wBitmapX, wBitmapY, PATCOPY); 
 
  // Load the predefined check box bitmaps and select it 
  // into the source DC. 
 
  hbmpCheckboxes = LoadBitmap((HINSTANCE) NULL, 
    (LPTSTR) OBM_CHECKBOXES); 
 
  hbmpSourceOld = SelectObject(hdcSource, hbmpCheckboxes); 
 
  // Fill a BITMAP structure with information about the 
  // check box bitmaps, and then find the upper-left corner of 
  // the unchecked check box or the checked check box. 
 
  GetObject(hbmpCheckboxes, sizeof(BITMAP), &bmCheckbox); 
 
  if (fuCheck == UNCHECK) 
  { 
    rc.left = 0; 
    rc.right = (bmCheckbox.bmWidth / 4); 
  } 
  else 
  { 
    rc.left = (bmCheckbox.bmWidth / 4); 
    rc.right = (bmCheckbox.bmWidth / 4) * 2; 
  } 
 
  rc.top = 0; 
  rc.bottom = (bmCheckbox.bmHeight / 3); 
 
  // Copy the appropriate bitmap into the target DC. If the 
  // check-box bitmap is larger than the default check-mark 
  // bitmap, use StretchBlt to make it fit; otherwise, just 
  // copy it. 
 
  if (((rc.right - rc.left) > (int) wBitmapX) || 
      ((rc.bottom - rc.top) > (int) wBitmapY)) 
  {
    StretchBlt(hdcTarget, 0, 0, wBitmapX, wBitmapY, 
      hdcSource, rc.left, rc.top, rc.right - rc.left, 
      rc.bottom - rc.top, SRCCOPY); 
  }
 
  else 
  {
    BitBlt(hdcTarget, 0, 0, rc.right - rc.left, 
      rc.bottom - rc.top, 
      hdcSource, rc.left, rc.top, SRCCOPY); 
  }
 
  // Select the old source and destination bitmaps into the 
  // source and destination DCs, and then delete the DCs and 
  // the background brush. 
 
  SelectObject(hdcSource, hbmpSourceOld); 
  SelectObject(hdcTarget, hbrTargetOld); 
  hbmpCheck = SelectObject(hdcTarget, hbmpTargetOld); 
 
  DeleteObject(hbrBackground); 
  DeleteObject(hdcSource); 
  DeleteObject(hdcTarget); 
 
  // Return the handle to the new check-mark bitmap. 
 
  return hbmpCheck; 
} 
 
 
BYTE CheckOrUncheckMenuItem(BYTE bMenuItemID, HMENU hmenu) 
{ 
  DWORD fdwMenu; 
  static BYTE fbAttributes; 
 
  switch (bMenuItemID) 
  { 
    case IDM_REGULAR: 
 
      // Whenever the Regular menu item is selected, add a 
      // check mark to it and then remove check marks from 
      // any font-attribute menu items. 
 
      CheckMenuItem(hmenu, IDM_REGULAR, MF_BYCOMMAND | 
        MF_CHECKED); 
 
      if (fbAttributes & ATTRIBMASK) 
      { 
        CheckMenuItem(hmenu, IDM_BOLD, MF_BYCOMMAND | 
          MF_UNCHECKED); 
        CheckMenuItem(hmenu, IDM_ITALIC, MF_BYCOMMAND | 
          MF_UNCHECKED); 
        CheckMenuItem(hmenu, IDM_ULINE, MF_BYCOMMAND | 
          MF_UNCHECKED); 
      } 
      fbAttributes = IDM_REGULAR; 
      return fbAttributes; 
 
    case IDM_BOLD: 
    case IDM_ITALIC: 
    case IDM_ULINE: 
 
      // Toggle the check mark for the selected menu item and 
      // set the font attribute flags appropriately. 
 
      fdwMenu = GetMenuState(hmenu, (UINT) bMenuItemID, 
        MF_BYCOMMAND); 
      if (!(fdwMenu & MF_CHECKED)) 
      { 
        CheckMenuItem(hmenu, (UINT) bMenuItemID, 
          MF_BYCOMMAND | MF_CHECKED); 
        fbAttributes |= bMenuItemID; 
      }
      else 
      { 
        CheckMenuItem(hmenu, (UINT) bMenuItemID, 
          MF_BYCOMMAND | MF_UNCHECKED); 
        fbAttributes ^= bMenuItemID; 
      } 
 
      // If any font attributes are currently selected, 
      // remove the check mark from the Regular menu item; 
      // if no attributes are selected, add a check mark 
      // to the Regular menu item. 
 
      if (fbAttributes & ATTRIBMASK) 
      { 
        CheckMenuItem(hmenu, IDM_REGULAR, 
          MF_BYCOMMAND | MF_UNCHECKED); 
        fbAttributes &= (BYTE) ~IDM_REGULAR; 
      }
      else 
      { 
        CheckMenuItem(hmenu, IDM_REGULAR, 
          MF_BYCOMMAND | MF_CHECKED); 
        fbAttributes = IDM_REGULAR; 
      } 
 
      return fbAttributes; 
  } 
} 
 

Index