Przetwarzanie wiadomości WM_SETFOCUS

Gdy okno narzędzi otrzymuje fokus, niezwłocznie ustawia fokus do pierwszego pola kombi na pasku narzędziowym. Aby to zrobić, w przykładzie Tworzenie narzędzi pole kombi wywołuje funkcję SetFocus w odpowiedzi na komunikat WM_SETFOCUS.

Index