GetCaretPos

Funkcja GetCaretPos kopiuje pozycję karetki, w układzie współrzędnych klienta, na określonym punkt konstrukcji.

(BOOL GetCaretPos LPPOINT  lpPoint / / adresu struktury do otrzymywania współrzędne);
 

Parametry

lpPoint
Wskaźnik do struktury punkt , który ma otrzymać współrzędne klienta daszek.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Pozycję karetki znajduje się zawsze w współrzędne klienta okna zawierającego daszek.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie daszka, daszek funkcje, SetCaretPos, POINT

Index