Stworzenie przycisku spoza okno dialogowe

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia funkcji CreateWindow utworzyć przycisk replikacji wypychanej domyślna.

 hwndButton = CreateWindow ("BUTTON", / / wstępnie zdefiniowane klasy "OK", / / przycisk Tekst WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_DEFPUSHBUTTON, / / style / / rozmiar i położenie wartości są podane jako jawnie, ponieważ / / stała CW_USEDEFAULT daje wartości zerowe dla przycisków. 
    10, / / wyjścia x pozycji 10, / / y pozycji początkowej 100, / / przycisk szerokość 100, / / przycisk wysokość hwnd, / / parent okno NULL, / / nie menu (wystąpienie HINSTANCE) GetWindowLong (hwnd, GWL_HINSTANCE), NULL);      / / wskaźnik nie potrzebne 

 

Index