Met behulp van venster klassen

Elk proces moet zijn eigen klassen venster registreren. Om te registreren een lokale application-klasse, de RegisterClassEx functie. U moet het venster procedure definiŽren, vul de leden van de WNDCLASSEX structuur en vervolgens een pointer worden doorgeven aan de structuur aan de functie RegisterClassEx.

In het volgende voorbeeld toont hoe een lokaal venster klasse registreren en gebruiken voor het maken van een hoofdvenster.

 #include <windows.h> 
 
// Global variable 
 
HINSTANCE hinst; 
 
// Function prototypes. 
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int); 
InitApplication(HINSTANCE); 
InitInstance(HINSTANCE, int); 
LRESULT CALLBACK MainWndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); 
 
// Application entry point. 
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hPrevInstance, 
  LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) 
{ 
  MSG msg; 
 
  if (!InitApplication(hinstance)) 
    return FALSE; 
 
  if (!InitInstance(hinstance, nCmdShow)) 
    return FALSE; 
 
  while (GetMessage(&msg, (HWND) NULL, 0, 0)) 
  { 
    TranslateMessage(&msg); 
    DispatchMessage(&msg); 
  } 
  return msg.wParam; 
    UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine); 
} 
 
BOOL InitApplication(HINSTANCE hinstance) 
{ 
  WNDCLASSEX wcx; 
 
  // Fill in the window class structure with parameters 
  // that describe the main window. 
 
  wcx.cbSize = sizeof(wcx);     // size of structure 
  wcx.style = CS_HREDRAW | 
    CS_VREDRAW;          // redraw if size changes 
  wcx.lpfnWndProc = MainWndProc;   // points to window procedure 
  wcx.cbClsExtra = 0;        // no extra class memory 
  wcx.cbWndExtra = 0;        // no extra window memory 
  wcx.hInstance = hinstance;     // handle of instance 
  wcx.hIcon = LoadIcon(NULL, 
    IDI_APPLICATION);       // predefined app. icon 
  wcx.hCursor = LoadCursor(NULL, 
    IDC_ARROW);          // predefined arrow 
  wcx.hbrBackground = GetStockObject( 
    WHITE_BRUSH);         // white background brush 
  wcx.lpszMenuName = "MainMenu";  // name of menu resource 
  wcx.lpszClassName = "MainWClass"; // name of window class 
  wcx.hIconSm = LoadImage(hinstance, // small class icon 
    MAKEINTRESOURCE(5), 
    GetSystemMetrics(SM_CXSMICON), 
    GetSystemMetrics(SM_CYSMICON), 
    LR_DEFAULTCOLOR); 
 
  // Register the window class. 
 
  return RegisterClassEx(&wcx); 
} 
 
BOOL InitInstance(HINSTANCE hinstance, int nCmdShow) 
{ 
  HWND hwnd; 
 
  // Save the application-instance handle. 
 
  hinst = hinstance; 
 
  // Create the main window. 
 
  hwnd = CreateWindow( 
    "MainWClass",    // name of window class 
    "Sample",      // title-bar string 
    WS_OVERLAPPEDWINDOW, // top-level window 
    CW_USEDEFAULT,    // default horizontal position 
    CW_USEDEFAULT,    // default vertical position 
    CW_USEDEFAULT,    // default width 
    CW_USEDEFAULT,    // default height 
    (HWND) NULL,     // no owner window 
    (HMENU) NULL,    // use class menu 
    hinstance,      // handle of application instance 
    (LPVOID) NULL);   // no window-creation data 
 
  if (!hwnd) 
    return FALSE; 
 
  // Show the window and send a WM_PAINT message to the window 
  // procedure. 
 
  ShowWindow(hwnd, nCmdShow); 
  UpdateWindow(hwnd); 
  return TRUE; 
 
} 
 

Registreren van een algemene klasse van toepassing is vergelijkbaar met het registreren van een lokale application-klasse, behalve dat het lid van de stijl van de WNDCLASSEX structuur moet de CS_GLOBALCLASS stijl opgeven.

Index