Pictogram berichten

De volgende berichten worden gebruikt met pictogrammen.

WM_ERASEBKGND
WM_ICONERASEBKGND
WM_PAINTICON

Index