IRichEditOleCallback::QueryInsertObject

שאילתות היישום כדי צריך להוסיף אובייקט. חבר זה נקרא בעת הדבקת, בעת קריאת RTF.

 (HRESULT QueryInsertObject LPCLSID  lpclsid, LPSTORAGE  lpstg, ארוך  cp  );
 

פרמטרים

lpclsid
מזהה המחלקה של האובייקט להכנסה.
lpstg
אחסון המכילים את אובייקט.
cp
מיקום התו בו יתווסף האובייקט.

להחזיר ערכים

החזרת המצב הצלחה. אם SCODE של התוצאה אינה S_OK, האובייקט לא נוסף.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richole.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, ממשקים OLE עריכה עשיר, IRichEditOleCallback

Index