IRichEditOle::SetHostNames

מגדיר את "שמות המארחים" תינתן על אובייקטים כפי הם נוספים על פקד עריכה עשירה. שמות המארחים נעשה שימוש בממשק המשתמש של שרתים כדי לתאר את הקשר הגורם המכיל של אובייקטים פתוחים.

(HRESULT SetHostNames LPCSTR  lpstrContainerApp, LPCSTR  lpstrContainerObj  );
 

פרמטרים

szContainerApp
שם היישום מכיל המסתיימת ב- null.
szContainerObj
המסתיימת ב- null שם של גורם מכיל של מסמך או של אובייקט.

להחזיר ערכים

החזרת המצב הצלחה. השימוש GetScode לאחזור של scode. יכול להיות S_OK על הצלחה או E_OUTOFMEMORY אם לא היתה אפשרות להקצות את הזיכרון לזכור את המחרוזות.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richole.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, ממשקים OLE עריכה עשיר, IRichEditOle

Index