IRichEditOle::GetObjectCount

מחזירה את מספר האובייקטים הכלולים כעת פקד עריכה עשירה.

GetObjectCount() רב 

להחזיר ערכים

מחזירה את מספר האובייקטים.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richole.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, ממשקים OLE עריכה עשיר, IRichEditOle

Index