SizeofResource

הפונקציה SizeofResource מחזירה את הגודל, בבתים, של המשאב שצוין.

(DWORD SizeofResource HMODULE  hModule, / / מודול משאבי לטפלHRSRChResInfo / / משאבים לטפל);
 

פרמטרים

hModule
לטפל למודול קובץ ההפעלה שלה מכיל את המשאב.
hResInfo
לטפל למשאב. נקודת אחיזה זו חייבים להיווצר באמצעות הפונקציה FindResource או FindResourceEx.

להחזיר ערכים

אם הפונקציה מצליחה, הערך המוחזר הוא מספר הבתים משאב.

אם הפעולה תיכשל, הערך המוחזר הוא אפס. כדי לקבל מידע שגיאות מורחב, לקרוא GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winbase.h.
ייבוא ספריית:השתמש kernel32.lib.

ראה גם

מבט כולל על משאבים, פונקציות משאבים, FindResource, FindResourceEx

Index