MDINEXTMENU

המבנה MDINEXTMENU מכיל מידע אודות התפריט תופעל.

typedef struct tagMDINEXTMENU {
    HMENU hmenuIn;
    HMENU hmenuNext;
    HWND hwndNext;
} MDINEXTMENU, * PMDINEXTMENU, רחוק * LPMDINEXTMENU 

חברים

hmenuIn
מחזירה את נקודת האחיזה לתפריט הנוכחי.
hmenuNext
ציון נקודת אחיזה לתפריט תופעל.
hwndNext
ציון נקודת אחיזה לחלון כדי לקבל תפריט הודעות.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 4.0 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל תפריטים, תפריט מבנים, WM_NEXTMENU