ToUnicode

הפונקציה ToUnicode מתרגם את קוד מקש וירטואלי שצוין ומדינה מקשים תו ה-Unicode המקביל או תווים.

int ToUnicode ( UINT  wVirtKey, / / מקש וירטואלי קודUINTwScanCode, / / לסרוק קודPBYTElpKeyState, / / כתובת של מערך מצב מפתחLPWSTRpwszBuff, / / מאגר עבור מפתח מתורגם intcchBuff, / / גודל המאגר מפתח מתורגםUINTwFlags / / הגדרת פונקציית מיזוג דגלים);
 

פרמטרים

wVirtKey
ציון קוד מקש וירטואלי יש לתרגם.
wScanCode
ציון קוד סריקה חומרה של המפתח לתרגם. הסיביות הגבוהות של ערך זה מוגדר אם המפתח הוא למעלה.
lpKeyState
מצביע למערך 256 בתים המכיל את המצב הנוכחי של לוח המקשים. כל רכיב (בית) במערך מכיל את המצב של מקש אחד. אם הגדרת את הסיביות הגבוהות של בית, המפתח נמצא למטה.
pwszBuff
מצביע למאגר שאינו מקבל את תו ה-Unicode או התווים מתורגם.
cchBuff
מציין את הגודל בתווים המאגר הצביע על-ידי הפרמטר pwszBuff .
wFlags
ערכה של סיבית דגלי תנאי זה אופן הפעולה של הפונקציה. הגדרת סיבית 0 אם תפריט פעיל. 1 עד 31 סיביות שמורות.

להחזיר ערכים

הפונקציה מחזירה את אחד הערכים הבאים.

ערך משמעות
-1 המפתח וירטואלי שצוין הוא דמות מפתח המלח (הדגשה או סימן ניקוד). ערך זה מוחזר להתחשב פריסת לוח המקשים, גם אם כמה תווים הוקלדו מאוחסנות במצב לוח מקשים. אם הדבר אפשרי, אפילו עם פריסות לוח מקשים ב- Unicode, הפונקציה כתב גירסה מרווח התו מפתח המלח אל המאגר שצוין על-ידי pwszBuffer. לדוגמה, הפונקציה כותב את התו ACUTE המרווח (0x00B4), במקום התו NON_SPACING חריפה (0x0301).
0 מפתח וירטואלי שצוין כולל לא תרגום עבור המצב הנוכחי של לוח המקשים. שום דבר לא נכתב אל המאגר שצוין על-ידי pwszBuffer.
1 תו אחד נכתב אל המאגר שצוין על-ידי pwszBuffer.
2 או יותר שני תווים או יותר נכתבו אל המאגר שצוין על-ידי pwszBuff. הסיבה הנפוצה ביותר לכך היא כי תו המלח-מפתח (הדגשה או סימן ניקוד) המאוחסנים בפריסת לוח המקשים יכול לא ניתן לשלב עם המפתח וירטואלי שצוין ליצירת תו בודד.

הערות

ייתכן הפרמטרים שסופקו לפונקציה ToUnicode אינו מספיק לתרגם את קוד מקש וירטואלי מאחר מפתח מת קודם מאוחסן את פריסת לוח המקשים.

בדרך כלל, ToUnicode מבצעת את התרגום מבוסס על קוד מקש וירטואלי. במקרים מסוימים, עם זאת, מעט 15 הפרמטר wScanCode ניתן להשתמש כדי להבדיל בין הקשה על מקש שחרור מפתח.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:לא נתמך.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל על לוח המקשים קלט, בפונקציות קלט של לוח מקשים, ToAscii, VkKeyScan

Index