VkKeyScan

הפונקציה VkKeyScan מתרגם תו קוד מקש וירטואלי המתאימים ו- shift מצב עבור לוח המקשים הנוכחי.

פונקציה זו הוחלף על-ידי הפונקציה VkKeyScanEx . באפשרותך עדיין להשתמש VkKeyScan, עם זאת, אם אין צורך לציין פריסת לוח מקשים.

(VkKeyScan קצר TCHAR  ch / / תו לתרגם);
 

פרמטרים

ch
מציין את התו להיות מתורגם קוד מקש וירטואלי.

להחזיר ערכים

אם הפונקציה מצליחה, מהדרגה הנמוכה של הערך המוחזר מכיל את קוד מקש וירטואלי, מהדרגה הנמוכה גבוהה מכיל המדינה shift, אשר יכול להיות שילוב של bits הדגל הבאה.

סיבית משמעות
1 הקשה על מקש shift או.
2 הקשה על מקש CTRL או.
4 הקשה על מקש ALT או.
8 הקשה על מקש hankaku ברוחב
16 שמור (המוגדר על-ידי מנהל התקן של פריסת לוח מקשים).
32 שמור (המוגדר על-ידי מנהל התקן של פריסת לוח מקשים).

אם הפונקציה מחפשת אין מפתח המתרגם לקוד התו שהועבר, שני בתים נמוכה-לפי הזמנה וסדר גבוהה מכילים – 1.

הערות

עבור פריסות לוח המקשים השתמש במקש alt ימני כמפתח shift (לדוגמה, פריסת לוח מקשים בצרפתית), המדינה shift מיוצג על-ידי הערך 6, מכיוון מקש alt ימני יומר באופן פנימי ctrl + alt.

המערכת מתעלמת תרגומים עבור המקלדת הנומרית (VK_NUMPAD0 דרך VK_DIVIDE). פונקציה זו מיועדת לתרגם תווים הקשות מתוך המקטע הראשי באמצעות לוח המקשים בלבד. לדוגמה, התו "7" מתורגם VK_7, לא VK_NUMPAD7.

VkKeyScan משמש יישומים שולחים תווים באמצעות הודעות WM_KEYUP ו- WM_KEYDOWN.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.
Unicode:מיושם על גירסאות Unicode ו- ANSI ב- Windows NT.

ראה גם

מבט כולל על לוח המקשים קלט, בפונקציות קלט של לוח מקשים, GetAsyncKeyState, GetKeyboardState, GetKeyNameText, GetKeyState, SetKeyboardState, VkKeyScanEx, WM_KEYDOWN, WM_KEYUP

Index