EM_GETTHUMB

יישום שליחת ההודעה EM_GETTHUMB כדי לאחזר את מיקום תיבת הגלילה (אצבע) בתוך פקד עריכה מרובי שורות.

EM_GETTHUMB wParam = 0;  / / אינו בשימוש, חייב להיות אפס lParam = 0;  / / אינו בשימוש, חייב להיות אפס 

 

פרמטרים

הודעה זו כוללת ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא המיקום של תיבת גלילה.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.51 ואילך.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

עריכת סקירה של פקדים, לערוך הודעות בקרה

Index