CListCtrl::SetExtendedStyle

DWORD SetExtendedStyle (DWORD dwNewStyle );

ส่งกลับค่า

การรวมกันของลักษณะการขยายก่อนหน้านี้ใช้ โดยการควบคุมมุมมองรายการ?

พารามิเตอร์

dwNewStyle

การรวมกันของลักษณะแบบขยายที่จะใช้ โดยตัวควบคุมมุมมองรายการ สำหรับคำอธิบายรายการลักษณะเหล่านี้ ดูการ หัวข้อลักษณะมุมมองรายการที่ขยายในPlatform SDK?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_SetExtendedListViewStyleตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::GetExtendedStyle(&N)

Index