CListCtrl::GetExtendedStyle

() GetExtendedStyle DWORD;

ส่งกลับค่า

การรวมกันของลักษณะการขยายอยู่ในรายการใช้ดูตัวควบคุม สำหรับคำอธิบายรายการลักษณะเหล่านี้ขยาย ดูการ หัวข้อลักษณะมุมมองรายการเพิ่มเติมในPlatform SDK?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_GetExtendedListViewStyleตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::SetExtendedStyle(&N)

Index