CListCtrl::GetSelectedCount

UINT GetSelectedCount ( ) const;

ส่งกลับค่า

หมายเลขของรายการที่เลือกในตัวควบคุมมุมมองรายการ?

หมายเหตุ

ดึงข้อมูลหมายเลขของรายการที่เลือกในตัวควบคุมมุมมองรายการ?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::SetItemCount, CListCtrl::GetItemCount(&N)

Index