CListCtrl::GetItemCount

int GetItemCount ( );

ส่งกลับค่า

จำนวนของรายการในรายการที่ดูการควบคุม?

หมายเหตุ

ดึงข้อมูลหมายเลขของสินค้าที่อยู่ในตัวควบคุมมุมมองรายการ?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::SetItemCount, CListCtrl::GetSelectedCount(&N)

Index