Обробка повідомлення двічі клацніть піктограму

Отримувати двічі клацніть повідомлення, у вікні повинна належати до клас вікна, стиль класу CS_DBLCLKS. Ви встановити цей стиль при реєстрації клас вікна, як показано в нижченаведеному прикладі.

 BOOL Init&Application(HINSTANCE hInstance) {WNDCLASS туалет; 
 
  WC.Style = CS_DBLCLKS | CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; 
  WC.lpfnWndProc = MainWndProc (WNDPROC); 
  WC.cbClsExtra = 0; 
  WC.cbWndExtra = 0; 
  WC.hInstance = hInstance; 
  WC.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION); 
  WC.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_IBEAM); 
  WC.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH); 
  WC.lpszMenuName = "MainMenu"; 
  WC.lpszClassName = "MainWClass"; 
 
  повернення RegisterClass(amp;wc); 
} 

 

Двічі клацніть повідомлення завжди передувала кнопки вниз повідомлення. З цієї причини програми зазвичай використовують двічі клацніть повідомлення розширити завдання, яке почалося під час кнопки вниз повідомлення.

Index