Bir pencere özelliği ekleme

Aşağıdaki örnek, bir simge ve imleç yükler ve arabellek için bellek ayırır. Örnek sonra çıkan simge imleç ve bellek işleme pencere özellikleri uygulama tanımlı hwndSubclass değişkeni tarafından tanımlanan penceresi olarak atamak için SetProp işlevini kullanır. Dizeler PROP_ICON, prop_cursor ve prop_buffer özellikleri tanımlanır.

# define tampon 4096 HINSTANCE hinst;       / / idare geçerli örneğinin hwnd hwndSubclass;     / / kolu bir subclassed pencere TANITICISI hIcon, hCursor; 
hglobal hMem; 
char * lpMem; 
tchar tchPath [] = "c:\\winnt\\samples\\winprop.c"; 
 
/ / Yük kaynaklar. 
 
hIcon (hinst, MAKEINTRESOURCE(400)); LoadIcon = 
hCursor = LoadCursor (hinst, MAKEINTRESOURCE(220)); 
 
/ / Ayırır ve bellek arabelleği dolduracak. 
 
hMem = GlobalAlloc (gptr, buffer); 
lpMem = GlobalLock(hMem); 
lstrcpy (lpMem, tchPath); 
GlobalUnlock(hMem); 
 
/ / HwndSubclass pencere özelliklerini ayarlayın. 
 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_ICON", hIcon); 
SetProp (hwndSubclass, "prop_cursor", hCursor); 
SetProp (hwndSubclass, "prop_buffer", hMem) 

 

Index