EnumResLangProc

EnumResLangProc , EnumResourceLanguages fonksiyonu ile kullanılan bir uygulama tanımlı geriçağırım işlevi işlevdir. Kaynak dilde aldığı. enumreslangproc türü bir işaretçi bu geriçağırım işlevi tanımlar. EnumResLangProc uygulama tanımlı işlev adı için bir yertutucu.

bool geri EnumResLangProc) İDARE  hModule, / / modül elelpctstrlpszType, / / kaynak için işaretçi türülpctstrlpszName, / / işaretçi kaynak adıwordwIDLanguage, / / kaynak dil tanımlayıcısıUzunlParam / / uygulama tanımlı parametresi);
 

Parametreleri

hModule
Hangi dilleri numaralandırılır kaynaklar olan yürütülebilir dosya içeren modül işleci. Bu parametre null ise, işlev geçerli işlemi oluşturmak için kullanılan modül kaynak dilde numaralandırır.
lpszType
Dil numaralandırılmasını kaynak türü adı belirten bir boş sonlandırılmış dize işaretçisi. Standart kaynak türleri için bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olmalıdır:
Değer Anlamı
RT_ACCELERATOR Hızlandırıcı tablosu
RT_ANICURSOR Animasyonlu işaretçi
RT_ANIICON Animasyonlu simge
RT_BITMAP Bit eşlem kaynak
RT_CURSOR Donanım bağımlı imleç kaynak
RT_DIALOG İletişim kutusu
RT_FONT Yazı tipi kaynağı
RT_FONTDIR Yazı tipi dizini kaynak
RT_GROUP_CURSOR Donanımdan bağımsız imleç kaynak
RT_GROUP_ICON Donanımdan bağımsız simge kaynak
RT_HTML Html belgesi
RT_ICON Donanım bağımlı simge kaynak
RT_MENU Menü kaynak
RT_MESSAGETABLE İleti-Tablo girişi
RT_PLUGPLAY Tak ve Kullan kaynak
RT_RCDATA Uygulama tanımlı kaynak (ham veri)
RT_STRING Dize tablosu girdisi
RT_VERSION Sürüm kaynak
RT_VXD VXD

lpszName
Dil numaralandırılmasını kaynağın adını belirten bir boş sonlandırılmış dize işaretçisi.
wIDLanguage
Dil numaralandırılmasını kaynak dil tanımlayıcısını belirtir. EnumResourceLanguages işlevi, bu değer sağlar. Birincil dil tanımlayıcıları ve bir dil tanımlayıcısı teşkil sublanguage tanımlayıcıları listesi için bkz: MAKELANGID.
lParam
Uygulama tanımlı parametresi EnumResourceLanguages işlevine geçirilen belirtir. Bu parametre hata denetimi kullanılabilir.

Dönüş değerleri

Bu geriçağırım işlevi numaralandırma devam etmek için true dönmesi gerekir; Aksi takdirde, numaralandırma durdurmak için false döndürmelidir.

Açıklamalar

Adresini EnumResourceLanguages işlevine ileterek, uygulama bu işlevi kaydetmeniz gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Winbase.h ilan etti.
İçe Library:Kullanıcı tanımlı.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak fonksiyonları, EnumResourceLanguages, MAKELANGID

Index