EnumResourceLanguages

EnumResourceLanguages işlevi belirtilen türü ve adı her kaynak için bir modül arar ve her kaynak için tanımlı geriçağırım işlevi bulur dilini geçirir.

bool EnumResourceLanguages ()  hmodule  hModule, / / kaynak modül elelpctstrlpType, / / kaynak için işaretçi türülpctstrlpName, / / işaretçi kaynak adıenumreslangproclpEnumFunc, / / işlev işaretçisiUzunlParam / / uygulama tanımlı parametresi);
 

Parametreleri

hModule
Dilleri Numaralandırılacak olduğu kaynakları olan yürütülebilir dosya içeren modül işleci. Bu parametre null ise, işlev geçerli işlemi oluşturmak için kullanılan modül kaynak dilde numaralandırır.
lpType
Dil numaralandırılmasını kaynağın türünü belirten bir boş sonlandırılmış dize işaretçisi. Standart kaynak türleri için bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:
Değer Anlamı
RT_ACCELERATOR Hızlandırıcı tablosu
RT_ANICURSOR Animasyonlu işaretçi
RT_ANIICON Animasyonlu simge
RT_BITMAP Bit eşlem kaynak
RT_CURSOR Donanım bağımlı imleç kaynak
RT_DIALOG İletişim kutusu
RT_FONT Yazı tipi kaynağı
RT_FONTDIR Yazı tipi dizini kaynak
RT_GROUP_CURSOR Donanımdan bağımsız imleç kaynak
RT_GROUP_ICON Donanımdan bağımsız simge kaynak
RT_HTML Html belgesi
RT_ICON Donanım bağımlı simge kaynak
RT_MENU Menü kaynak
RT_MESSAGETABLE İleti-Tablo girişi
RT_PLUGPLAY Tak ve Kullan kaynak
RT_RCDATA Uygulama tanımlı kaynak (ham veri)
RT_STRING Dize tablosu girdisi
RT_VERSION Sürüm kaynak
RT_VXD VXD

lpName
Dil numaralandırılmasını kaynağın adını belirten bir boş sonlandırılmış dize işaretçisi.
lpEnumFunc
Her biri için çağrılacak işlev işaretçi kaynak dil numaralandırılır. Daha fazla bilgi için bkz: EnumResLangProc.
lParam
Geri çağırma işleve bir uygulama tanımlı değeri belirtir. Bu parametre hata denetimi kullanılabilir.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

EnumResourceLanguages işlevi, işlev false döndürür veya tüm kaynak dil numaralandırılan kadar kaynak diller numaralandırılamıyor devam ediyor.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Winbase.h ilan etti.
İçe Library:Kernel32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows ve Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak fonksiyonları, EnumResLangProc, EnumResourceNames, EnumResourceTypes

Index