Fare ile çizgi çizme

Bu bölümde yer alan örnek, fare imlecini izleme gösterilmiştir. Fareyi sürükleyerek, pencerenin istemci alanında çizgiler çizmek için kullanıcı sağlar penceresinin yordam kısımlarını içerir.

Pencere yordamı bir wm_lbuttondown iletisi aldığında fare yakalar ve imleç koordinatları koordinatları satırın başlangıç noktası olarak kullanarak kaydeder. Ayrıca çizim işlemi sırasında istemci alanı imleci sınırlamak için ClipCursor işlevini kullanır.

İlk wm_mousemove ileti sırasında pencere yordamı geçerli imleç konumu için başlangıç noktasından bir çizgi çizer. Sonraki wm_mousemove iletileri sırasında pencere yordamı önceki satıra çizim tarafından üzerinde bir ters Kalem rengi ile siler. Sonra başlangıç noktasından yeni bir satır imleci yeni bir konuma çizer.

wm_lbuttonup mesaj çizim işlemi sonunda sinyalleri. Pencere yordamı fare yakalama bültenleri ve fare istemci alanı boşaltır.

 LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND hwndMain, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  HDC hdc;            // handle of device context 
  RECT rcClient;         // client area rectangle 
  POINT ptClientUL;       // client upper left corner 
  POINT ptClientLR;       // client lower right corner 
  static POINTS ptsBegin;    // beginning point 
  static POINTS ptsEnd;     // new endpoint 
  static POINTS ptsPrevEnd;   // previous endpoint 
  static BOOL fPrevLine = FALSE; // previous line flag 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_LBUTTONDOWN: 
 
      // Capture mouse input. 
 
      SetCapture(hwndMain); 
 
      // Retrieve the screen coordinates of the client area, 
      // and convert them into client coordinates. 
 
      GetClientRect(hwndMain, &rcClient); 
      ptClientUL.x = rcClient.left; 
      ptClientUL.y = rcClient.top; 
 
      // Add one to the right and bottom sides, because the 
      // coordinates retrieved by GetClientRect do not 
      // include the far left and lowermost pixels. 
 
      ptClientLR.x = rcClient.right + 1; 
      ptClientLR.y = rcClient.bottom + 1; 
      ClientToScreen(hwndMain, &ptClientUL); 
      ClientToScreen(hwndMain, &ptClientLR); 
 
      // Copy the client coordinates of the client area 
      // to the rcClient structure. Confine the mouse cursor 
      // to the client area by passing the rcClient structure 
      // to the ClipCursor function. 
 
      SetRect(&rcClient, ptClientUL.x, ptClientUL.y, 
        ptClientLR.x, ptClientLR.y); 
      ClipCursor(&rcClient); 
 
      // Convert the cursor coordinates into a POINTS 
      // structure, which defines the beginning point of the 
      // line drawn during a WM_MOUSEMOVE message. 
 
      ptsBegin = MAKEPOINTS(lParam); 
      return 0; 
 
    case WM_MOUSEMOVE: 
 
      // When moving the mouse, the user must hold down 
      // the left mouse button to draw lines. 
 
      if (wParam & MK_LBUTTON) 
      { 
 
        // Retrieve a device context (DC) for the client area. 
 
        hdc = GetDC(hwndMain); 
 
        // The following function ensures that pixels of 
        // the previously drawn line are set to white and 
        // those of the new line are set to black. 
 
        SetROP2(hdc, R2_NOTXORPEN); 
 
        // If a line was drawn during an earlier WM_MOUSEMOVE 
        // message, draw over it. This erases the line by 
        // setting the color of its pixels to white. 
 
        if (fPrevLine) 
        { 
          MoveToEx(hdc, ptsBegin.x, ptsBegin.y, 
            (LPPOINT) NULL); 
          LineTo(hdc, ptsPrevEnd.x, ptsPrevEnd.y); 
        } 
 
        // Convert the current cursor coordinates to a 
        // POINTS structure, and then draw a new line. 
 
        ptsEnd = MAKEPOINTS(lParam); 
        MoveToEx(hdc, ptsBegin.x, ptsBegin.y, (LPPOINT) NULL); 
        LineTo(hdc, ptsEnd.x, ptsEnd.y); 
 
        // Set the previous line flag, save the ending 
        // point of the new line, and then release the DC. 
 
        fPrevLine = TRUE; 
        ptsPrevEnd = ptsEnd; 
        ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
      } 
      break; 
 
    case WM_LBUTTONUP: 
 
      // The user has finished drawing the line. Reset the 
      // previous line flag, release the mouse cursor, and 
      // release the mouse capture. 
 
      fPrevLine = FALSE; 
      ClipCursor(NULL); 
      ReleaseCapture(); 
      return 0; 
 
    case WM_DESTROY: 
      PostQuitMessage(0); 
      break; 
 
    // Process other messages. 
 

Index