Bir çift ileti işleme

Çift ileti almak için bir pencere cs_dblclks sınıf stilde bir pencere sınıfı ait olması gerekir. Bu tarz pencere sınıfı kaydedilirken aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi belirlediğiniz.

 Bool Init&Application(HINSTANCE hInstance) {wndclass wc; 
 
  WC.style = cs_dblclks | CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; 
  WC.lpfnWndProc (wndproc) MainWndProc; = 
  WC.cbClsExtra = 0; 
  WC.cbWndExtra = 0; 
  WC.hInstance = HINSTANCE; 
  WC.hIcon = LoadIcon (null, IDI_APPLICATION); 
  WC.hCursor = LoadCursor (null, IDC_IBEAM); 
  WC.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH); 
  WC.lpszMenuName = "MainMenu"; 
  WC.lpszClassName = "MainWClass"; 
 
  return RegisterClass(amp;wc); 
} 

 

Çift tıklatarak iletiyi her zaman ileti düğmesine önünde yer alır. Bu nedenle, uygulamaları genellikle çift ileti sırasında ileti düğmesine başladı görev genişletmek için kullanın.

Index