Simge görüntüleme

Uygulamanız, yük ve uygulamanın istemci alanı veya alt pencereleri görüntülemek için simgeler oluşturmanız. Aşağıdaki örnek olan ekran içerik (dc) hdc parametresi tarafından tanımlanan pencerenin istemci alanında bir simge çizmek gösterilmiştir.

HICON hIcon1;  / / simge ele hdc hdc;    / / içerik görüntülemek için ele DrawIcon (hdc, 10, 20, hIcon1) 

 

Sistem otomatik olarak bir pencere sınıfı simge görüntüler. Uygulamanız bir pencere sınıfı kaydedilirken sınıf simgelerini atayabilirsiniz. Uygulama SetClassLongkullanarak bir sınıf simgesi yerine işlevi. Bu işlev, belirli bir sınıfın tüm windows varsayılan pencere ayarlarını değiştirir. Aşağıdaki örnek bir sınıf simgesi olan kaynak tanımlayıcısıdır 480 simge ile değiştirir.

HINSTANCE hinst;      / / işlemek için geçerli örneğinin hwnd hwnd;         / / Ana pencere kolu / / hwnd's pencere sınıfı simgesini değiştirmek. 
 
SetClassLong(hwnd, // window handle GCL_HICON, // changes icon (LONG) LoadIcon(hinst, MAKEINTRESOURCE(480))
  ) 

 

Pencere sınıfları hakkında daha fazla bilgi için bkz: Pencere sınıfları.

Index