PRINTPAGERANGE

[Bu ön belgeleme ve değiştirmek için bir konu değildir.]

PRINTPAGERANGE yapısı, bir yazdırma işi için bir sayfa aralığını belirtir. Yazdırma işi birden fazla sayfa aralığı olabilir. Bu bilgi PRINTDLGEX yapısı içinde PrintDlgEx işlevi çağrılırken sağlanır.

typedef struct tagPRINTPAGERANGE {}
    dword nFromPage;
    dword nToPage;
} PRINTPAGERANGE, * LPPRINTPAGERANGE 

Üyeler

nFromPage
İlk sayfa aralığı belirtir.
nToPage
Son sayfa aralığı belirtir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 5.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Windows:Desteklenmeyen.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Commdlg.h ilan etti.
İçe Library:Comdlg32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Ortak iletişim kutusuna kitaplığın genel bakış, ortak iletişim kutusu yapıları, PRINTDLGEX, PrintDlgEx

Index