SERİ TUŞLAR

Seri Tuşlar yapısı veri--dan buyurmak aynı derecede sistem neden klavye ve fare girişini benzetimini yapmak için bir seri bağlantı noktasına bağlı bir iletişim cihazı yorumlayan Seri Tuşlar erişilebilirlik özelliği hakkında bilgi içerir.

typedef struct tagSERIALKEYS {/ / sk dword cbSize; 
    dword dwFlags; 
    lpstr lpszActivePort; 
    lpstr lpszPort; 
    dword iBaudRate; 
    dword iPortState; 
} SERİ TUŞLAR, ÇOK * LPSERIALKEYS 

 

Üyeler

cbSize
Yapısı boyutunu bayt cinsinden belirtir.
dwFlags
Aşağıdaki değerleri bir birleşimini belirtir:
Değer Anlamı
SERKF_ACTIVE Seri Tuşlar özelliğini şu anda lpszPorttarafından. belirtilen seri bağlantı noktası girişi alıyor
SERKF_AVAILABLE Seri Tuşlar özelliği mevcuttur.
SERKF_INDICATOR Seri Tuşlar özelliği açık olduğunda, görsel bir gösterge görüntülenir. Bu değer şu anda kullanılmamaktadır ve sayılır.
SERKF_SERIALKEYSON Seri Tuşlar özelliğini açık.

lpszActivePort
Seri Tuşlar özelliği açık olduğunda, giriş iletişim Yardımı aldığı seri bağlantı noktasının adını içeren bir dize işaret eder. Hiçbir bağlantı noktası kullanılıyorsa, Bu üyenin null olur. Bu üye "Auto" ise, sistem tüm kullanılmayan seri bağlantı noktaları için giriş iletişim AIDS saatler.
lpszPort
«««Aittir; null olmalıdır.
iBaudRate
LpszActivePort üye tarafından belirtilen seri bağlantı noktası için baud hızı ayarı belirtir. Bu üye, sdk başlık dosyalarında tanımlanmış cbr_ değerlerinden birine ayarlanmalıdır. LpszActivePort null ise, bu üye sıfırdır.
iPortState
LpszActivePort üye tarafından belirtilen bağlantı noktası durumunu belirtir. LpszActivePort null ise, iPortState sıfırdır; Aksi takdirde, aşağıdaki değerlerden biridir:
Değer Anlamı
0 Bu bağlantı noktasındaki tüm giriş tarafından Seri Tuşlar özelliğini yoksayılır.
1 Başka bir uygulama bağlantı noktası açık olduğunda giriş bu bağlantı noktasında Seri Tuşlar etkinleştirme dizileri izledim.
2 Bu bağlantı noktasındaki tüm giriş Seri Tuşlar komutları olarak değerlendirilir.

Açıklamalar

Bir uygulama, SPI_GETSERIALKEYS ya da SPI_SETSERIALKEYS değerini SystemParametersInfo işlevini çağırırken bu yapıyı kullanır. SPI_GETSERIALKEYS kullanırken, uygulama cbSize, lpszActivePortve lpszPort üyeleri Seri Tuşlar yapısının belirtmeniz gerekir; SystemParametersInfo işlevi, geri kalan üyeleri doldurur. Uygulama tüm Yapı üyeleri SPI_SETSERIALKEYS değeri kullanarak belirtmeniz gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
Unicode:Unicode ve ANSI yapılar tanımlanan.

Ayrıca bkz:

Erişilebilirlik genel bakış, erişilebilirlik yapıları, SystemParametersInfo

Index