การอ้างอิงของหน้าต่างกระบวนงาน

องค์ประกอบต่อไปนี้จะใช้กับกระบวนงานที่หน้าต่าง.

Index