SetWindowPlacement

ฟังก์ชันSetWindowPlacementการตั้งค่าสถานะการแสดงและการเรียกคืน ย่อเล็กสุด และขยายตำแหน่งของหน้าต่างที่ระบุ.

(BOOL SetWindowPlacement HWND  hWnd, / / จัดการหน้าต่างCONST WINDOWPLACEMENT* lpwndpl / / ที่อยู่ของโครงสร้างข้อมูลตำแหน่ง);
 

พารามิเตอร์

hWnd
จัดการไปยังหน้าต่าง.
lpwndpl
ชี้ไปยังโครงสร้างแบบWINDOWPLACEMENTที่ระบุการแสดงสถานะและหน้าต่างตำแหน่งใหม่.

ก่อนที่จะเรียกSetWindowPlacementตั้งค่าสมาชิกมีความยาวของโครงสร้างWINDOWPLACEMENT sizeof (WINDOWPLACEMENT) SetWindowPlacementล้มเหลวถ้าlpwndpl- >ความยาวไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง.

ส่งกลับค่า

ถ้าฟังก์ชันสำเร็จ ค่าส่งกลับจะไม่ใช่ศูนย์.

ถ้าฟังก์ชันล้มเหลว ส่งคืนค่าเป็นศูนย์ การขอเพิ่มเติมข้อมูลข้อผิดพลาด โทร GetLastError.

หมายเหตุ

ถ้ารายละเอียดที่ระบุในWINDOWPLACEMENTผลลัพธ์ในหน้าต่างที่ไม่สมบูรณ์ออกจากหน้าจอ ระบบจะปรับอัตโนมัติพิกัดเพื่อให้หน้าต่างจะมองเห็นได้ ถ่ายลงในบัญชีการเปลี่ยนแปลงในความละเอียดหน้าจอและการตั้งค่าจอภาพหลาย.

สมาชิกมีความยาวของWINDOWPLACEMENTต้องถูกตั้งค่า sizeof (WINDOWPLACEMENT) ถ้า สมาชิกนี้ไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง ฟังก์ชันจะส่งกลับค่า FALSE สำหรับข้อสังเกตเพิ่มเติมการใช้งานที่เหมาะสมของพิกัดตำแหน่งของหน้าต่าง ดูWINDOWPLACEMENT.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h
ไลบรารีที่นำเข้า:ใช้ user32.lib.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Windowsหน้าต่างฟังก์ชัน GetWindowPlacement, WINDOWPLACEMENT

Index