หน้าต่างแมโคร

มีใช้แมโครในดังต่อไปนี้เพื่อสร้าง และจัดการ windows.

GET_X_LPARAM
GET_Y_LPARAM
HIBYTE
HIWORD
LOBYTE
LOWORD
MAKELONG
MAKELPARAM
MAKELRESULT
MAKEWORD
MAKEWPARAM

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Windowsหน้าต่างข้อความ

Index