ข้อความแจ้งเตือนการควบคุมแบบสแตติก

คงควบคุม ด้วยลักษณะ SS_NOTIFY ส่งข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้ไปยังหน้าต่างหลักของพวกเขา.

STN_CLICKED
STN_DBLCLK
STN_DISABLE
STN_ENABLE
WM_CTLCOLORSTATIC

Index