การอ้างอิงตัวควบคุมแบบสแตติก

องค์ประกอบต่อไปนี้จะใช้กับตัวควบคุมแบบสแตติก.

Index