การเลื่อนดูข้อความที่ มีข้อความ WM_CREATE

เลื่อนหน่วยโดยทั่วไปมีการตั้งค่าในขณะที่การประมวลผลข้อความWM_CREATE มันสะดวกการยึดหน่วยเลื่อนขนาดของแบบอักษรที่เกี่ยวข้องกับบริบทการแสดงของหน้าต่าง (DC) เมื่อต้องการเรียกคืนขนาดแบบอักษรสำหรับ DC แบบเฉพาะ ใช้ GetTextMetricsฟังก์ชัน.

ในตัวอย่างในตัวอย่างของการเลื่อนข้อหน่วยการเลื่อนแนวตั้งหนึ่งจะเท่ากับความสูงของตัวอักขระเซลล์ plus ชั้นนำภายนอก หน่วยการเลื่อนแนวนอนที่หนึ่งจะเท่ากับความกว้างเฉลี่ยของเซลล์อักขระ ตำแหน่งการเลื่อนแนวนอน ดังนั้น ไม่ตรงกับอักขระจริง แบบอักษรในหน้าจอมีความกว้างคงที่.