โครงสร้างของแถบเลื่อน

โครงสร้างต่อไปนี้จะใช้กับแถบเลื่อน.

SCROLLINFO

Index