ข้อความของแถบเลื่อน

ข้อความต่อไปนี้จะใช้กับแถบเลื่อน.

SBM_ENABLE_ARROWS
SBM_GETPOS
SBM_GETRANGE
SBM_GETSCROLLINFO
SBM_SETPOS
SBM_SETRANGE
SBM_SETRANGEREDRAW
SBM_SETSCROLLINFO
WM_CTLCOLORSCROLLBAR
WM_HSCROLL
WM_VSCROLL

Index