ตัวอย่างของข้อความเลื่อน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการกำหนดให้ข้อความเลื่อนของโปรแกรมประยุกต์ในการตอบสนองการป้อนข้อมูลจากแถบเลื่อนแนวนอน และแนวตั้ง.

HDC hdc; 
PAINTSTRUCT ps; 
TEXTMETRIC tm; 
SCROLLINFO si; 
 
// These variables are required to display text. 
 
static int xClient;   // width of client area 
static int yClient;   // height of client area 
static int xClientMax; // maximum width of client area 
 
static int xChar;    // horizontal scrolling unit 
static int yChar;    // vertical scrolling unit 
static int xUpper;   // average width of uppercase letters 
 
static int xPos;    // current horizontal scrolling position 
static int yPos;    // current vertical scrolling position 
 
static int xMax;    // maximum horizontal scrolling position 
static int yMax;    // maximum vertical scrolling position 
 
int xInc;        // horizontal scrolling increment 
int yInc;        // vertical scrolling increment 
 
int i;         // loop counter 
int x, y;        // horizontal and vertical coordinates
 
int FirstLine;     // first line in the invalidated area 
int LastLine;      // last line in the invalidated area 
 
// Create an array of lines to display. 
 
#define LINES 27 
static char *abc[] = { "anteater", "bear", "cougar", "dingo", 
 "elephant", "frog", "gazelle", "hyena", "iguana", "jackal", 
 "kangaroo", "llama", "moose", "newt", "octopus", "penguin", 
 "quail", "rat", "squid", "tortoise", "urus", "vole", 
 "walrus", "xylophone", "yak", "zebra", 
 "This line contains many words, but no character. Go figure." }; 
 
switch (uMsg) 
{ 
  case WM_CREATE : 
 
    // Get the handle to the client area's device context. 
 
    hdc = GetDC (hwnd); 
 
    // Extract font dimensions from the text metrics. 
 
    GetTextMetrics (hdc, &tm); 
    xChar = tm.tmAveCharWidth; 
    xUpper = (tm.tmPitchAndFamily & 1 ? 3 : 2) * xChar/2; 
    yChar = tm.tmHeight + tm.tmExternalLeading; 
 
    // Free the device context. 
 
    ReleaseDC (hwnd, hdc); 
 
    // Set an arbitrary maximum width for client area. 
    // (xClientMax is the sum of the widths of 48 average 
    // lowercase letters and 12 uppercase letters.) 
 
    xClientMax = 48 * xChar + 12 * xUpper; 
 
    return 0; 
 
  case WM_SIZE: 
 
    // Retrieve the dimensions of the client area. 
 
    yClient = HIWORD (lParam); 
    xClient = LOWORD (lParam); 
 
    // Determine the maximum vertical scrolling position. 
    // The two is added for extra space below the lines 
    // of text. 
 
    yMax = max (0, LINES + 2 - yClient/yChar); 
 
    // Make sure the current vertical scrolling position 
    // does not exceed the maximum. 
 
    yPos = min (yPos, yMax); 
 
    // Adjust the vertical scrolling range and scroll box 
    // position to reflect the new yMax and yPos values. 
 
    si.cbSize = sizeof(si); 
    si.fMask = SIF_RANGE | SIF_PAGE | SIF_POS; 
    si.nMin  = 0; 
    si.nMax  = yMax; 
    si.nPage = yClient / yChar; 
    si.nPos  = yPos; 
    SetScrollInfo(hwnd, SB_VERT, &si, TRUE); 
 
    // Determine the maximum horizontal scrolling position. 
    // The two is added for extra space to the right of the 
    // lines of text. 
 
    xMax = max (0, 2 + (xClientMax - xClient)/xChar); 
 
    // Make sure the current horizontal scrolling position 
    // does not exceed the maximum. 
 
    xPos = min (xPos, xMax); 
 
    // Adjust the horizontal scrolling range and scroll box 
    // position to reflect the new xMax and xPos values. 
 
    si.cbSize = sizeof(si); 
    si.fMask = SIF_RANGE | SIF_PAGE | SIF_POS; 
    si.nMin  = 0; 
    si.nMax  = xMax; 
    si.nPage = xClient / xChar; 
    si.nPos  = xPos; 
    SetScrollInfo(hwnd, SB_HORZ, &si, TRUE); 
 
    return 0; 
 
  case WM_PAINT: 
 
    // Prepare the window for painting. 
 
    hdc = BeginPaint(hwnd, &ps); 
 
    // Use the current vertical scrolling position and 
    // coordinates of the invalid rectangle to determine 
    // the range of new lines that should be drawn in the 
    // client area. 
 
    FirstLine = max (0, yPos + ps.rcPaint.top/yChar - 1); 
    LastLine = min (LINES, yPos + ps.rcPaint.bottom/yChar); 
 
    // Display these lines. 
 
    for (i = FirstLine;i < LastLine;i++) 
    { 
      x = xChar * (1 - xPos); 
      y = yChar * (1 - yPos + i); 
 
      TextOut (hdc, x, y, abc[i], lstrlen(abc[i])); 
    } 
 
    // Indicate that painting is finished. 
 
    EndPaint(hwnd, &ps); 
    break; 
 
  case WM_HSCROLL: 
    switch(LOWORD (wParam)) 
    { 
      // User clicked shaft left of the scroll box. 
 
      case SB_PAGEUP: 
         xInc = -8; 
         break; 
 
      // User clicked shaft right of the scroll box. 
 
      case SB_PAGEDOWN: 
         xInc = 8; 
         break; 
 
      // User clicked the left arrow. 
 
      case SB_LINEUP: 
         xInc = -1; 
         break; 
 
      // User clicked the right arrow. 
 
      case SB_LINEDOWN: 
         xInc = 1; 
         break; 
 
      // User dragged the scroll box. 
 
      case SB_THUMBTRACK: 
         xInc = HIWORD(wParam) - xPos; 
         break; 
 
      default: 
         xInc = 0; 
 
    } 
 
    // If applying the horizontal scrolling increment does not 
    // take the scrolling position out of the scrolling range, 
    // increment the scrolling position, adjust the position 
    // of the scroll box, and update the window. 
 
    if (xInc = max (-xPos, min (xInc, xMax - xPos))) 
    { 
      xPos += xInc; 
      ScrollWindowEx (hwnd, -xChar * xInc, 0, 
        (CONST RECT *) NULL, (CONST RECT *) NULL, 
        (HRGN) NULL, (LPRECT) NULL, SW_INVALIDATE); 
      si.cbSize = sizeof(si); 
      si.fMask = SIF_POS; 
      si.nPos  = xPos; 
      SetScrollInfo(hwnd, SB_HORZ, &si, TRUE); 
      UpdateWindow (hwnd); 
    } 
 
    return 0; 
 
  case WM_VSCROLL: 
    switch(LOWORD (wParam)) 
    { 
      // User clicked the shaft above the scroll box. 
 
      case SB_PAGEUP: 
         yInc = min(-1, -yClient / yChar); 
         break; 
 
      // User clicked the shaft below the scroll box. 
 
      case SB_PAGEDOWN: 
         yInc = max(1, yClient / yChar); 
         break; 
 
      // User clicked the top arrow. 
 
      case SB_LINEUP: 
         yInc = -1; 
         break; 
 
      // User clicked the bottom arrow. 
 
      case SB_LINEDOWN: 
         yInc = 1; 
         break; 
 
      // User dragged the scroll box. 
 
      case SB_THUMBTRACK: 
         yInc = HIWORD(wParam) - yPos; 
         break; 
 
      default: 
         yInc = 0; 
 
    } 
 
    // If applying the vertical scrolling increment does not 
    // take the scrolling position out of the scrolling range, 
    // increment the scrolling position, adjust the position 
    // of the scroll box, and update the window. UpdateWindow 
    // sends the WM_PAINT message. 
 
    if (yInc = max(-yPos, min(yInc, yMax - yPos))) 
    { 
      yPos += yInc; 
      ScrollWindow(hwnd, 0, -yChar * yInc, 
        (CONST RECT *) NULL, (CONST RECT *) NULL, 
        (HRGN) NULL, (LPRECT) NULL, SW_INVALIDATE); 
      si.cbSize = sizeof(si); 
      si.fMask = SIF_POS; 
      si.nPos  = YPos; 
      SetScrollInfo(hwnd, SB_VERT, &si, TRUE); 
      UpdateWindow (hwnd); 
    } 
 
    return 0; 
 

Index