EM_GETIMEOPTIONS

ดึงตัวเลือก IME ปัจจุบัน ข้อความนี้จะมีเฉพาะในภาษาเอเชียรุ่นของระบบปฏิบัติการ.

EM_GETIMEOPTIONS
wParam = (WPARAM) 0
lParam = (LPARAM) 0 

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่าการรวมกันของค่าตัวเลือก IME ที่อธิบายไว้สำหรับข้อความ EM_SETIMEOPTIONS.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Richข้อความแก้ไข Rich, EM_SETIMEOPTIONS

Index