IRichEditOleCallback::ContextSensitiveHelp

บอกโปรแกรมว่า มันควรเปลี่ยนลงใน หรือออกจากโหมดพึ่งบริบท สมาชิกนี้ควรใช้ฟังก์ชันการทำงานที่อธิบายไว้สำหรับIOleInPlaceSite::ContextSensitiveHelp (ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบ OLE).

(Hresult ใน ContextSensitiveHelp BOOL  fEnterMode  );
 

พารามิเตอร์

fEnterMode
TRUE ถ้าเข้าสู่โหมดพึ่งบริบท มิฉะนั้น ค่า FALSE.

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่าสถานะความสำเร็จ.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richole.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Rich,แก้ไข Rich OLE Interfaces, IRichEditOleCallback

Index